Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodávající

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu na adrese www.misael.cz je

Jaromír Čmolík
V Radčicích 300/15
322 00 Plzeň

vedený v živnostenském rejstříku pod č.j.: MMP/173732/13

IČ: 02017920

Tel.: 702 457 907

Email: misael@misael.cz

1) Úvodní ustanovení

Prostřednictvím internetového obchodu je možné uzavřít kupní smlouvy, jejichž předmětem mohou být movité věci obsažené v jeho aktuální nabídce.

Závazkové vztahy vzniklé prostřednictvím internetového obchodu, jakož i práva a povinnost vzniklé v souvislosti s porušením těchto vztahů se řídí právním řádem České republiky s tím, že k řešení případných sporů je dána pravomoc soudů České republiky za použití českých procesních předpisů.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupujícím je právnická osoba či osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2) Registrace, ochrana osobních údajů

Registrací v internetovém obchodu dává kupující souhlas ke zpracování a uchování osobních údajů, které kupující uloží do databáze prodávajícího při registraci. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Kupující je povinen vložené údaje po celou dobu registrace udržovat aktuální. Údaje uvedené kupujícím při registraci a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Poskytnuté osobní údaje slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v   internetovém obchodu, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů je dán na dobu neurčitou, kterou lze kdykoliv vypovědět. V případě, že kupující zruší souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů, budou do 3 (tří) měsíců jeho osobní údaje vymazány z evidence. Toto odstranění osobních údajů je ale možné pouze v tom případě, pokud to dovoluje zákon o dani z příjmů a zákon o účetnictví, které stanovují dobu archivace daňových dokladů. 

Potvrzením registrace souhlasí kupující se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas může kupující kdykoliv zrušit.

Objednávku lze uskutečnit i bez registrace.  

3) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva 

Zboží lze objednat: 

 • v internetovém obchodu
 • mailem na mailové adrese prodávajícího

Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu.

Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky nebo Slovenska.   

Pro objednání zboží vyplní kupující v internetovém obchodu objednávkový formulář. Ten obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku)
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží
 • požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • nákladech spojených s dodáním zboží  

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

Prodávající  je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího například písemně či telefonicky o dodatečné potvrzení objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazně změnila jeho nákupní cena. Pokud tato situace nastane, prodávající bude co nejdříve kontaktovat kupujícího a dohodne se s ním na dalším postupu.  

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.   

4) Doprava zboží  

Zboží zasíláme Českou poštou, konkrétní službu je možné zvolit ve druhém kroku objednávky. Při objednávce nad 3000,- Kč (185,-€ pro Slovensko) prodávající poštovné ani doběrečné neúčtuje.

Prodávající expeduje zboží každý pracovní den. Kupující je o průběhu doručování informován SMS nebo e-mailem. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.  

Zboží je také možné odebrat osobně, na adrese uvedené v hlavičce. Pokud je skladem, je možné ho vyzvednout po dohodě ještě týž den. V ostatních případech bude prodávající informovat kupujícího o termínu, kdy bude zboží připraveno k odběru. Zboží je kupujícímu rezervováno 7 (sedm) dnů.

5) Platební podmínky  

Platbu je možné uskutečnit těmito způsoby:

 • platba předem - zboží se vyexpeduje po obdržení platby na účet prodávajícího. Při zasílání na Slovensko je tento způsob jedině možný.
 • dobírka - zboží se odešle poštou a cenu uhradí kupující při převzetí. 
 • platba v hotovosti - je možná pouze při osobním odběru.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6) Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve výše uvedené lhůtě. Kupující ho zašle na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího, které jsou uvedeny v hlavičce těchto obchodních podmínek.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny je prodávající oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu snížení hodnoty zboží vzniklý v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi  a funkčností zboží. Prodávající je oprávněn započíst nárok i při poškození obalu zboží (krabiček).

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7) Práva z vadného plnění 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 ÷ 1925, § 2099 ÷ 2117 a § 2161 ÷ 2174 občanského zákoníku. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, nebo má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Výše uvedená ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedené v hlavičce těchto obchodních podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

8) Závěrečná ustanovení

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 26.11 2018 do odvolání.

V případě změny obchodních podmínek jsou platné ty obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pokud se po převzetí zboží kupujícím na tomto zboží vyskytnou vady v záruční době, je kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění v záruční době (reklamaci).

Záruční doba, která je uvedena u každého výrobku v detailu zboží, začíná běžet převzetím zboží odběratelem. Záruka se vztahuje na výrobní chyby a vady materiálu.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vzniklé opotřebením zboží obvyklým používáním, mechanickým poškozením, přetížením, přepětím, přepólováním, dále za vady způsobené vnějšími událostmi, chybnou manipulací, nevhodně navrženým zapojením, nevhodným výběrem typu zboží, neodborným používáním, nesprávným skladováním, neodborným zásahem do zboží nebo vyplývá-li to z povahy zboží.  Na vady tohoto původu se záruka nevztahuje.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním bezvadné věci, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy. Vadu, na kterou byla poskytnuta sleva z kupní ceny, nelze znovu reklamovat. 

Kupující sdělí prodávajícímu, jakou variantu si zvolil buď při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Právo z vadného plnění uplatní kupující na adrese prodávajícího. Prodávající rozhodne o přijetí reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, přiměřená podle druhu zboží, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou zboží bylo v záruční opravě. V případě výměny vadného zboží za nové zboží získává kupující záruku novou v původní délce.

Reklamovaný výrobek musí být předán k posouzení ihned po zjištění závady, s náležitými doklady a popisem závady. Kupujícímu doporučujeme před odesláním reklamovaného zboží kontaktovat prodávajícího.

Reklamované zboží zašle kupující na adresu prodávajícího. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Ke zboží přiloží kupující doklad o koupi. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané na dobírku.